Licytacje

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Marek Rodak Kancelaria Komornicza nr IX w Bielsku-Białej mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Widok 5

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc

że w dniu 21.06.2024 o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 15

odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Buczkowice ul. Lipowska 65, w skład której wchodzi działka o nr. ewidencyjnym : 2861/10 o powierzchni 1267 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 219,44 m2

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00034113/9

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Kojder Mariusz 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 65

Suma oszacowania wynosi 495 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 371 250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 49 500, 00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika w Bank BGŻ BNP Paribas SA Departament Operacji Płatniczych nr: 71 2030 0045 1110 0000 0429 4860 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.net , www.licytacje.komornik.pl oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.